Dr. Chung Kam Man Thomas Clinic

鍾錦文醫生醫務所

鍾錦文醫生 (外科專科醫生)

香港大學內外全科醫學士 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
香港外科醫學院學士
香港醫學專科學院院士(外科)